KickFit! - beleid

versie: december 2021

Een schoolbrede impuls op het gebied van een sociaal veilig klimaat en de begeleiding van de sociaal-emotionele ontwikkeling kan worden neergezet door middel van KickFit!-Beleid. Naast de inzet van de training KickFit! worden het gedachtengoed en de thema’s doorvertaald en geïmplementeerd in de dagelijkse praktijk.

Door het inzetten van KickFit! en het ontwikkelen van een stevige, veilige basis versterkt de school of organisatie de sociale veiligheid en wordt een curatieve situatie zoveel mogelijk voorkomen.

De BM-Academie biedt naast de training van de groepen ondersteuning in de vorm van scholing en training van het team en begeleiding bij de implementatie in de school. Het team volgt tenminste drie workshops gericht op het gedachtengoed van KickFit!, groepsdynamische processen en het versterken van het pedagogisch klimaat. De studiebelasting voor de leerkrachten is het volgen van de workshops en in het verlengde hiervan de vertaling naar de groep. De kartrekkers binnen de school zorgen voor structurele inzet van KickFit! in de school en werken actief mee aan het beleidsstuk. (Geschat aantal uren per schooljaar voor de kartrekkers: 20.)


Meer KickFit!

preventief  curatief  verlies